Skip to Content

Filtr zážitků

V jaké cenové relaci?

K jaké příležitosti?

Pro koho?

Jak byste popsali obdarovaného?

Všeobecné obchodní podminky

Zde uvedené všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodní společností MSM Plus s.r.o. se sídlem V Třešňovce 223/4, Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, IČ: 04518608, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 248901 (dále také jako „Stips.cz“ nebo „Stips“) a objednatelem nebo příjemcem dárkového balíčku.

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Stips.cz a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Objednatel – objednatelem může být (i) spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; objednatelem může být také (ii) podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce – příjemcem je buď objednatel služby, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Objednatel a příjemce – společně také jen jako „Klient“

Uzavření smlouvy – objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služeb); od tohoto okamžiku mezi poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Obchodními podmínkami se rozumí souhlas zaslaný při žádosti o rezervaci konkrétního termínu poskytnutí služby. Uplatní-li příjemce elektronický poukaz nebo kód vyražený na plastikové kartě, má se za to, že příjemce služeb s těmito obchodními podmínkami projevil souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.

Poskytovatel – poskytovatelem je osoba, která má podle příslušných právních předpisů veškerá oprávnění a má k dispozici nezbytné technické vybavení na poskytování konkrétních služeb - dárků či zážitků (dále jen „služba“). Poskytovatel poskytne klientovi po splnění všech podmínek dle smlouvy službu, zejména na základě předloženého platného poukazu, a to na základě smlouvy zprostředkované provozovatelem systému stips.cz.

Služba - tj. zážitky či dárky poskytované klientovi služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách dále v textu jako „služba“ nebo také jako „zážitek“).

Dárkový balíček – dárkový balíček lze objednat v internetovém obchodě www.stips.cz (dále také jako „internetový obchod“) nebo osobně na některém z prodejních stánků stips.cz či v sídle stips.cz. Dárkový balíček je odesílán v podobě elektronického poukazu nebo plastikové karty s kódem a dárkovou krabičkou (dále společně jen jako „poukaz“).

III. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto ochodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.stips.cz.

IV. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje objednatele, resp. příjemce těchto služeb potřebné pro komunikaci s těmito osobami, budou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy, včetně rezervace služeb nebo jejich změn. Objednatel, příp. příjemce projevuje spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění smlouvy a dále pro účely vnitřních rozborů a analýz Stips.

V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od objednatele, mohou být její osobní údaje použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas.

Stips informuje objednatele a příjemce:

  1. o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,
  2. o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona o ochraně osobních údajů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že poskytovatel služeb je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,
  3. že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Stips provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Stips o vysvětlení, a požadovat, aby Stips odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

Osobní údaje jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění). Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé služeb a třetí osoby zajišťující doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email), nutném pro splnění smlouvy. Objednatel, příp. příjemce služeb projevuje spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami i souhlas s tím, že přepravce využívá výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a dále že přepravce je oprávněn k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána elektronicky a/nebo v tištěné podobě.
Objednatel či příjemce spolu se souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že Stips je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat jeho elektronický kontakt (email) za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů či služeb Stips obdobných těm, které Stips již objednateli či příjemci služeb poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů je Stips dále oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení služeb a zboží. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany objednatele nebo příjemce.

Objednatel či příjemce spolu se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasí s využíváním svého elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se produktů, služeb či zboží obchodních partnerů Stips. Svůj souhlas může kdykoli odvolat. Veškeré materiály a informace v internetovém obchodu jsou výhradně duševním vlastnictvím Stips nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu Stips. Internetový obchod může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; Stips není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené. Stips vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.stips.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.

V. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu

Předmětem smluvního vztahu je závazek Stips zajistit dodání služeb popsaných ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí těchto služeb Stips sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a Stips doručením potvrzení objednávky ze strany Stips objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek Stips, telefonicky, osobně (v provozovně Stips na adrese uvedené na www.stips.cz) nebo e-mailem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených. Učiněním telefonické či e-mailové objednávky objednatel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s uzavřením smlouvy za podmínek v nich uvedených souhlasí. Smlouva mezi Stips a objednatelem je v tomto případě uzavřena zaplacením objednávky.

3. Dárkový balíček, dopravné (jeho převzetí)

Stips se zavazuje dodat dárkový balíček příjemci na místo uvedené v objednávce zejména pomocí dopravce. Za doručení dárkového balíčku příjemci se považuje jeho převzetí příjemcem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Příjemce svým podpisem stvrzuje převzetí dárkového balíčku od dopravce. Mezi ostatní způsoby dodání patří dodání prostřednictvím držitele poštovní licence, osobní převzetí přes výdejní místo, e-mailem. Součástí dárkového balíčku je dárková krabička, plastiková karta s vyraženým bezpečnostním kódem (tj. číslem přiděleným Stips) a průvodní brožura. Při převzetí dárkového balíčku osobně na některém z prodejních stánků poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační pokladny, eventuelně paragon.

4. Čerpání objednaných služeb, platnost a rezervace

Doba platnosti poukazu je 1 rok. Platnost poukazu může být se souhlasem Stips prodloužena zdarma až o 1 měsíc. Prodloužit platnost poukazu je možné jen jednou. Po uplynutí doby platnosti poukazu ztrácí klient nárok na poskytnutí služby a závazek Stips uplynutím doby platnosti zaniká. Klient v takovém případě nemá nárok na vrácení ceny zážitku.
Dohodu o prodloužení platnosti poukazu je nutné uzavřít písemně nebo e-mailem, nejpozději v poslední den platnosti poukazu. Zákazník je povinen k žádosti o prodloužení platnosti poukazu připojit i číslo dárkové karty/dárkového certifikátu nebo pětimístné číslo voucheru/kód rezervace. Pokud by v průběhu platnosti poukazu cena zážitku byla změněna, rozdíl v případě prodloužení platnosti poukazu doplatí klient do 10 dnů od vyzvání Stips, jinak nebude poukaz prodloužen. Poukazy, kterým uplynula doba platnosti a které nebyly platně prodlouženy, propadají bez náhrady.

5. Storno rezervace

Komunikace v případě storno rezervace probíhá mezi klientem a poskytovatelem. Pro storno rezervace, platí následující:

Storno ze strany klienta :

Klient je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na internetové stránce poskytovatele ), pokud není mezi Stips.cz a provozovatelem sjednána jiná lhůta pro storno rezervace. Nový termín je třeba poté sjednat v rámci doby platnosti poukazu.

Pokud klient poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je klient oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti poukazu, je však povinen zaplatit Stips smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených Stips, příp. poskytovatelem služeb v souvislosti s původní rezervací, nejvýše však ve výši ceny objednané služby. Klient je oprávněn v době platnosti poukazu sjednat termín poskytnutí služby po uplynutí platnosti poukazu, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze strany klienta měnit. Zážitky pořádané v exkluzivní termín se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato informace.

Storno Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod.). Klient má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti poukazu, bude mu ze strany Stips doba platnosti poukazu prodloužena bezplatně tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný volný termín.
Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na poskytnutí služby apod.), má klient nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný volný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

6. Zájezdy

Je-li u některého zážitku výslovně uvedeno, že se jedná o zájezd pořádaný cestovní kanceláří, řídí se podmínky zájezdu podle smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a klientem.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran

Příjemce je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečné účasti na zážitku. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených aktivit (např. věk, zdravotní a tělesná způsobilost, případně požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce u každého zážitku a příjemce je povinen si obstarat všechny potřebné dokumenty (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.) nutné k účasti na zážitku. Stips nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce.
Veškerých aktivit se Klient účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost a nebezpečí. Klient je povinen se při samotném poskytování plnění zážitku podřídit bezvýhradně pokynům Poskytovatele zážitku. Pro všechny aktivity Provozovatel systému stips.cz doporučuje sjednat úrazové zdravotní pojištění a pro aktivity mimo ČR i cestovní pojištění. Provozovatel systému stips.cz na základě žádosti pomůže s volbou vhodného pojištění. V případě, že zážitek spočívá ve společném plnění více osobám, Provozovatel systému stips.cz doporučuje Klientovi rovněž uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastním jednáním či opomenutím při volnočasových aktivitách třetím osobám. Klient je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Klient je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s poukazem pro tento zážitek určeným (tj. označeným číslem shodným s číslem poukazu v závazné rezervaci) a poukaz odevzdat Poskytovateli (resp. jeho zástupci/odpovědné osobě) na místě poskytnutí služby. Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby certifikát/poukaz, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany Klienta s důsledky uvedenými v čl. V. odstavci 6 písm. a) těchto VOP; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem osoba mladší 15 let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.
Stips se zavazuje prostřednictvím poskytovatele zajistit v místě konání zážitku poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění zážitku.
Poskytovatel může odepřít poskytnutí služby v případě, že objednatel nebo příjemce popř. další osoby s nimi přítomné budou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových či omamných látek, případně nebudou zdravotně způsobilí zážitek využít. V tomto případě nebude příjemci zážitek umožněn a jde o podstatné porušení povinnosti na straně příjemce.

VII. Cena a platební podmínky

Cena je uvedená v objednávce v okamžiku uzavření smlouvy. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být uhrazena pouze způsoby, které jsou uvedeny v internetovém obchodě. Jiné způsoby úhrady jsou možné pouze dohodou. Platba v hotovosti je možná pouze při osobním odběru dárkového balíčku po předchozí dohodě. Platba se provádí v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí klient veškeré bankovní poplatky, tak aby stips.cz byla sjednaná cena za služby připsána na její účet v plné výši.

Cena za dopravu

K ceně poskytované služby (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zásilky (poukázky), stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetové adrese www.stips.cz.

VIII. Dodání a způsob převzetí

Doprava objednávky

Objednávka je vypravena nejpozději do 3 pracovních dnů po splnění těchto podmínek:
akceptace objednávky a
přijetí platby ceny služby na bankovní účet Stips.cz
nebo dodání na dobírku (bez dobírky)
Dopravce doručuje dárkové balíčky na dobírku nebo bez dobírky v pracovních dnech do 48 hodin od okamžiku vypravení. V případě, že dopravce příjemce nezastihne na uvedené adrese, kontaktuje ho telefonicky, v takovém případě doba 48 hodin neplatí. Je také možné doručit balíček kurýrem v rámci pracovního dne, ve kterém byla připsána platba na účet Stips.

Osobní odběr na pobočce

Objednatel může po dohodě odebrat dárkový balíček na pobočce nebo v sídle Stips kdykoliv v pracovní době, nejpozději do 14 dnů po objednání.

IX. Odstoupení od smluvního vztahu

Stips (poskytovatel) má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

V případě zrušení poskytování zážitku ze strany poskytovatele. O zrušení Stips informuje klienta bezodkladně. Klient má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Klient může namísto vrácení ceny objednat jiný zážitek. Klient uhradí případný rozdíl v ceně zážitků. Přeplatek Stips vrátí klientovi .
Z důvodů podstatného porušení povinností plynoucích z uzavřené smlouvy objednatelem či příjemcem, zejména v případě nepředložení platného poukazu v místě plnění, nepředložení dokumentů potřebných pro plnění zážitku, nedostavení se na místo plnění v rezervovaném termínu, dostavení se na místo plnění ve stavu nezpůsobilém pro plnění zážitku. V takovém případě má Stips nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených až do výše 100 % z ceny zážitku, tyto náklady je Stips oprávněn započíst na vrácení zaplacené ceny.

Klient má právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

  • V případě hrubého porušení povinností Stips. cz nebo Poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V tomto případě má klient nárok na vrácení již zaplacené ceny.
  • klient, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí poukazu (dárkového balíčku), pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se klient využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat nejpozději do 14. dne od převzetí poukazu (dárkového balíčku). Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy oznámit Stips písemně, např. e-mailem či poštou. K tomu může využít formulář, který je uveden na internetové stránce www.stips.cz. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Klient, který je spotřebitelem nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po doručení poukazu (dárkového balíčku), jestliže klient zážitek před uplynutím doby 14 dní pro odstoupení od smlouvy již vyčerpal (absolvoval).
  • Není-li v průvodním dopise k příslušnému zážitku (službě) uvedeno jinak, nebo po uplynutí 14ti denní lhůty, má klient právo odstoupit od smlouvy od okamžiku jejího uzavření do okamžiku rezervace služby a za předpokladu, že poukaz je stále platný, zaplatí-li stips.cz odstupné ve výši 30% z ceny služby (k pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy).
  • V případě, že si přeje vyměnit zážitek za jiný zážitek. Toto je možné pouze v případě, že e-Voucher ještě nebyl uplatněn, a že neuběhla doba delší než 6 měsíců od zakoupení Dárkové karty či e-Voucheru.

Stips.cz nebo Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany Poskytovatele služby. O zrušení služeb je Stips.cz povinen klienta informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Klient má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby. V tomto případě převede Stips.cz zaplacenou cenu služby na body/kredit (jeden bod má hodnotu 1,- Kč včetně DPH), které může příjemce služby následně využít pro úhradu ceny za náhradní službu dle vlastního výběru.
b) Z důvodů hrubého porušení povinností klienta plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má stips.cz nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30% z ceny služby.

X. Reklamace

Stips.cz je povinen klientovi zajistit poskytnutí služeb specifikovaných v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

Nevyčerpá-li objednatel nebo příjemce bez zavinění Stips zážitek nebo kurz, nevzniká nárok na slevu z ceny zážitku nebo kurzu. Reklamace se uplatňuje v sídle Stips uvedeném v úvodu těchto obchodních podmínek.
Nesplní-li stips.cz nebo poskytovatel služeb své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je klient povinen vady poskytnuté služby u stips.cz reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je klient povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

Klient je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo poukazu a popsat vady poskytnuté služby. Stips.cz a Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace stips.cz klientovi vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

Nesplní-li stips.cz nebo poskytovatel svou povinnost dodat klientovi dárkový balíček (poukaz) klient je povinen tuto skutečnost u stips.cz reklamovat bez zbytečného odkladu.

V případě, že klient řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně stips.cz nebo poskytovatele služeb, má klient právo na vrácení uhrazené ceny služby.

Je-li klientovi již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje stips.cz klientovi zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je stips.cz při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

Každý klient, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu se stips.cz nebo poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se klient domnívá, že jej stips.cz nebo poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).

V případě kladně vyřízené reklamace, kdy dojde k vrácení peněz za objednávku, která byla hrazena benefity (papírovými poukázkami či benefitní kartou), bude celková vrácená částka ponížena o provizi benefitní společnosti (např. Edenred, Sodexo Pass, Benefity, Benefit+) v takové výši, jakou daná společnost požaduje.

XI. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou adresu klienta .
Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač klienta , může klient souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. Závěrečná ustanovení

Veškeré materiály a informace v internetovém obchodě jsou výhradně duševním vlastnictvím firmy Stips, případně je jejich oprávněným uživatelem na základě licence. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu. Fotografie se mohou u některých služeb lišit od vlastního průběhu zážitku, nikoliv však nasmlouvaný obsah. V případě nejasností nás, prosím, neváhejte kontaktovat na tel. (+420) 775 121 949, email: info@stips.cz

Obchodní podmínky jsou platné s účinnosti od 01.01.2020