Zítra (22.2.) se slaví mezinárodní den skautek, proto by nebylo od věci si připomenout, jak toto hnutí vzniklo a proč dodnes fascinuje tisíce mladých lidí v jejich cestě k dospělosti.

Skauting je celosvětově uznávané hnutí mladých lidí, jehož cílem je všestranná výchova jedince. Zásadou hnutí je jeho dobrovolné členství a apolitické směřování, stejně jako přístup všem lidem bez rozdílu - rasy, náboženství nebo původu. Specifickou metodu skautingu vyvinul jeho zakladatel, Robert Baden-Powells.

Robert Baden-Powells byl již od dětství fascinován moudrostí přírody a uměním průzkumnictví. To plně zužitkoval ve své vojenské službě, která jeho nadání velice ocenila. V průběhu služby trénoval vojáky pomocí práce v malých skupinkách, přičemž uznání projevoval udílením odznaků.

Po návratu domů zjistil, že jeho příručka pro vojáky je běžně používána jako výchovná metoda pro mladé lidi. Následně zorganizoval experimentální tábor, kde se potvrdilo, že děti z různých poměrů si bez problémů dokáží hrát mezi sebou. O jeho další knihu vydanou v roce 1908 byl obrovský zájem a náhle chlapci po celé zemi začali zakládat skautské oddíly (dívčí skauting vznikl roku 1909).

Po ukončení 1. sv. války zorganizoval první celosvětové skautské jamboree, kde byl jednomyslně zvolen světovým náčelníkem. Na třetím shromáždění mu byl udělen šlechtický titul z rukou Jeho Veličenstva a Janem Masarykem také Československý řád Bílého Lva.

Baden-Powells založil hnutí, které se bleskově rozšířilo celým světem a povzbuzovalo mladé lidi k neustálé práci na jejich vlastním rozvoji... Jak jeho metoda vlastně vypadá?

Skauting byl založen jako výchovná metoda, která přirozeně učí mladé děti znát a být. Jde o snahu pomoci jedinci plně rozvinout jeho tělesné, duševní, společenské a duchovní hodnoty, a společenskou zodpovědnost. Podnětný program by měl obsahovat rozmanité aktivity, které se odehrávají převážně venku v přírodě.

  • Povinnost k Bohu - není definována vírou v křesťanského Boha, ale váže se k duchovním a mravním principům, které přesahují materiální svět
  • Povinnost k druhým tvoří důvěra v mezinárodní bratrství a příspěvek k rozvoji společnosti
  • Povinnost k sobě odráží odpovědnost za svůj vlastní rozvoj a práci s vlastními možnostmi

Toto jsou 3 hlavní zásady, na kterých skauting stojí. Jde o dimenzi mravní a morální, o dimenzi zodpovědnosti jednotlivce ke společnosti a o postoj člověka k sobě samému.

Metoda sama o sobě spočívá v systému postupné sebevýchovy, která se odráží od základních pilířů:

  • zákon a slib je svobodné rozhodnutí jedince, kterým se dobrovolně zaváže k určitému druhu chování. Hlavní důraz je kladen na morální hodnoty a schopnost dostát danému slovu
  • aktivní výchova, která učí jedince konáním a získáváním vlastní zkušenosti
  • členství v malých skupinkách, které - jako nástroj socializace - slouží ke ztotožnění se skupinou a jejími cíli, stejně jako se schopností vcítit se do druhé osoby a vytvořit si stabilní přátelství
  • podnětné programy, které jako celek optimalizují všestranný vývoj - další motivací je soustava zkoušek a sbírání odznaků

Skauting je velmi atraktivním systémem sebevýchovy, kde dospělí slouží pouze jako rádci (systém převzatý množstvím alternativních škol). Děti se tak učí zodpovědnosti, disciplíně, sociální inteligenci a skupinové dynamice. Ne nadarmo se stal ze skautingu celosvětový fenomén - jde o vytvoření prostředí, kde děti můžou dosáhnout úspěchu, na který mohou být hrdé samy za sebe, ale taky za skupinu jim blízkých.

Pokud máte doma takového nadšence, který prahne po zážitcích a vy s ním rádi zažijete dobrodružství, zvažte akční rafting v Českém Ráji! Garantujeme vám, že si toto odpoledne užije celá rodina!